Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – správce MŠ Pohoří

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává mateřské škola, dále jen „škola“ o dětech následující typy údajů:

 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území české republiky; datum zahájení předškolního vzdělávání v MŠ, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje a o zdravotních způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení předškolního vzdělávání.

 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a školských zařízení a související dokumenty

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

Přehled výchovné práce

Přehled o docházce dítěte do MŠ

Evidenční list pro dítě v MŠ

Diagnostické listy

Evidence dětí včetně osobních údajů, údajů o rodině, údajů a přijetí dítěte do MŠ, průběhu a ukončení jeho docházky

Vnitřní řád mateřské školy

Záznamy z pedagogických rad a provozních porad

Osobní a zdravotní dokumentace dětí ze speciálních tříd (při zachování povinné mlčenlivosti o těchto údajích)

Kniha úrazů