Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád 201-18

                                                   Mateřská škola Pohoří

  Č.j. 40/2017     

Vydáno : 31.8.2017 

Účinnost: od 1.9.2017

Platnost: školní rok 2017/18

Zpracovala: Žďárková Eliška   

                                                             ŠKOLNÍ ŘÁD 

 

        Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním a vyšším

odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský

zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„vyhláška“).

 

 Obsah:     I   Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

                II.  Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání

                      dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pracovníky

                      mateřské školy  

               III.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany

                      před sociálně patologickými projevy a před projevy diskriminace,

                      nepřátelství nebo násilí 

               IV.  Zacházení s majetkem mateřské školy   

                 V. Závěrečná ustanovení                                    

                                          

                                                                      Čl. I

 PRÁV A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY  A VZDĚLÁVÁNÍ

1.  Práva a povinnosti

1.1. Zákonní zástupci mají právo:

     -    na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu

          a výsledcích jeho vzdělávání

     -    na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

     -    k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (tiskopis o zmocnění lze vyzvednout

          u učitelky nebo ředitelky školy)

     -    podílet se na dění mateřské školy, účastnit se programů a akcí mateřské školy 

     -    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte

     -    na informace a poradenskou pomoc školy

 

1.2. Zákonní zástupci mají povinnost:

      -   zajistit, aby dítě docházelo řádně do školského zařízení

      -   předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost   

      -   hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, a veškeré údaje o zdravotních obtížích  dítěte, které by mohly

           mít vliv na vzdělávání

      -   zajistit, aby dítě bylo předáno učitelce bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem

           zvracení, teplota, pedikulóza….)

      -   oznámit předem známou nepřítomnost dítěte (do 13 hod. a to telefonicky, nebo na omluvný list ve

           vestibulu), není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně

      -   informovat školu o změnách v osobních údajích dítěte (změny zdravotní pojišťovny, telefonního spojení

           na rodiče,  trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností…)

      -   řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy (vnitřní řád školní jídelny,

          bezpečnostní předpisy…)

      -   bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou mateřskou školou informováni o jeho

          zdravotních obtížích

      -   uhradit úplatu za vzdělávání v mateřské škole a úplatu  za stravování ve stanoveném termínu

      -    na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání

           dítěte

      -   dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními   zákonnými    zástupci

           pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

1.3. Dítě má právo:

     -    na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona

     -    účastnit se všech akcí pořádaných školou

     -    být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat

          rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na

          svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

     -    být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

          (právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval

          ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti

          a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)

     -    na život v emočně kladném  a zdravém prostředí

          (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

1.4. Dítě má povinnost:

    -     dodržovat společně vytvořená pravidla soužití

     -     řídit se pokyny zaměstnanců školy

    -     šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky...)

     -     dodržovat pravidla slušného chování  (pozdravit, poprosit, poděkovat...)

     -    nedopouštět se rasismu a šikanování

     -     chovat se bezpečně a neohrožovat svoje zdraví dětí v MŠ

    -     neodcházet samostatně ze třídy a ani ze zahrady

     -     oznámit učitelce odchod na WC

 

1.5.  Pedagogičtí pracovníci mají právo:

      -   na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti,  zejména na

          ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí  nebo zákonných

          zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým

          pracovníkem ve škole

      -   na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti

      -   na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé výchovné činnosti pokud

          jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

      -   na objektivní hodnocení

 

1.6.   Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:

     -   vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

     -   chránit a respektovat práva dítěte

     -   chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování 

     -   svým přístupem k výchově a vzdělání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním

         prostředí a podporovat jeho rozvoj

     -   zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu

         dětí a výsledky  poradenské pomoci školského poradenského zařízení s nimž přišel do styku

     -   poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním

   

1.7.  Provozní zaměstnanci školy jsou povinni:

     -   řídit se Pracovním řádem

     -   vystupovat  a jednat s dětmi, rodiči a širší veřejností  v souladu s výchovným posláním

         a působením mateřské školy

     -   jsou pro ně závazné organizační předpisy, hygienické normy, požární směrnice a předpisy k

         zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další schválené dokumenty 

 

1.8.  Provozní zaměstnanci mají právo :

     -   na zdvořilé a vstřícné jednání ze strany vedení školy a rodičů

     -   na důstojné pracovní podmínky

     -   vyslovit svůj názor na chod školy

       

                                                                     Čl. II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PRACOVNÍKY ŠKOLY

 

2. Přijímací řízení

 

2.1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro

       děti od 2 let. Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání pro děti 5leté povinné.

2.2. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok se koná v období od 2. do 16. května

       v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. O termínu zápisu je veřejnost

       informována prostřednictví místního rozhlasu, obecní vývěsky na budově  prodejny, webových

       stránek a nástěnky v MŠ.  Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního

       roku.

2.3. Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

       Tiskopis „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ obdrží rodiče u zápisu. Podmínkou přijetí je potvrzení

       od lékaře (na žádosti), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že

       je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

       Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do  30 dnů od předání žádosti ředitelce MŠ.

2.4. V případě většího zájmu uchazečů o předškolní vzdělávání  rozhoduje o přijetí ředitelka podle

       předem zveřejněných kritérií.

2.5. Je-li dítě přijato, vyzvednou si zákonní zástupci k vyplnění tiskopis „Školní matrika“, informují se

       o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace.

2.6. Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do

       mateřské školy.

 

3. Povinné předškolní vzdělávání ( od 1.9.2017) 

 

3.1  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

       (§34 odst.2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání

       dítěte. 

3.2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (obec

       Pohoří), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro

       individuální vzdělávání dítěte.  

3.3. Povinné  předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

       Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání

       je stanoven rozhodnutím ředitelky školy od 8,00  hodin.

3.4. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních

       prázdnin (organizace školního roku v ZŠ). Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po

       celou dobu provozu.

3.5. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní předškolní vzdělávání, docházelo

       řádně do mateřské školy. Zanedbávají-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím 

       přestupku podle § 182 odst.a  školského zákona.     

     

    Omlouvání nepřítomnosti dítěte

3.6. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce. Ředitelka mateřské školy je oprávněna

       požadovat doložení důvodu nepřítomnosti. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody

       nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

3.7. Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

       - telefonicky,  nebo osobně učitelce, v případě delší nepřítomnosti jak měsíc – písemně.

3.8. Učitelky evidují školní docházku v tiskopise Docházka

3.9. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný

       zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci zašle ředitelka školy oznámení

       o pokračující nepřítomnosti dítěte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

    Individuální vzdělávání

3.10.Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním

        dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy.

        Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná   povinnost

        předškolního vzdělávání dítěte.

3.11.Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat :

       - jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo   pobytu  dítěte

       - období, ve kterém má být dítě vzděláváno

       - důvody pro individuální vzdělávání dítěte

3.12. Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě  vzděláváno. 

3.13. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast  dítěte u ověření, které probíhá druhou a  třetí kalendářní

        středu v měsíci listopadu v době od 14,00 do 15,30 hodin, pokud ředitelka     nestanoví jinak. Bude

         probíhat formou rozhovoru, případně pracovního listu.  

3.14. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce ítěte nezajistí

         účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ( dle individuální domluvy zákonného zástupce

         s ředitelkou školy).     

 

4. Platby v mateřské škole dítěte.

   Úplata za předškolní vzdělávání

4.1. Je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší  seznámen

       nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku, v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

       v průběhu roku při přijetí dítěte. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské

       školy. Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání včetně výše úplaty jsou stanoveny ve vnitřním

      předpise o úplatě, který je vyvěšena   na nástěnce v chodbě v přízemí budovy MŠ.

4.2. Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje  po dni, kdy

      dítě dosáhne pátého roku věku. Od 1.9.2017 se poskytuje bezplatně vzdělávání  rovněž dětem s odkladem

      školní docházky.

4.3. Osvobozen od úplaty bude:  zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci    v hmotné

      nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

      rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku  na péči z důvodu péče o   nezaopatřené dítě, fyzická osoba, která

      o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá   dávky pěstounské péče (vyhlášky č. 214/2012Sb.).

4.4. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží  

       tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození  v konkrétních

       případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon,§ 164,odst. a).

4.5. Úplata za předškolní vzdělávání se platí po dobu 12 měsíců, přičemž za měsíc červenec a srpen, kdy je

       provoz na delší dobu přerušen, se  výše úplaty stanovuje na počet dnů, kdy je MŠ  v provozu – viz vnitřní

       předpis o stanovení výše úplaty v době letních prázdnin. Úhrada školného za červenec a srpen se vztahuje

       i na děti, které v této době MŠ nenavštěvují, ale  budou pokračovat v docházce do MŠ v září.  

   Úplata za školní stravování dětí

4.6.  Při nástupu dítěte do MŠ vyplní zákonní zástupci tiskopis „Matrika školního stravování“.

        Dítě, které je přítomno v době podávání jídla se stravuje vždy. Dětem je v  průběhu dne umožněn volný

        příjem tekutin, zpravidla ovocného čaje (šťávy nebo vody), které mají neustále ve třídě (případně na

       zahradě) připravené.

4.7.  Výše stravného je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny.  Cena stravného je závislá na výši cen

       potravin a je možná změna v průběhu školního roku.

4.8.  Otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny.

   Způsob a termín platby

4.9.  Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče

       povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb

        mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném ůsledku může

        být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 .,školský zákon,

         § 35,odst.1.d).

4.10.Do 15. září  se vybírá záloha na stravné na příslušný školní rok. Vyúčtování se provádí v červnu

        následujícího kalendářního roku.

4.11.Všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Z bezpečnostních a organizačních důvodů

         jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů a to vždy  1. a 2. pracovní den v měsíci od

         7,30 do 15,30 hodin. V jiné dny lze hotovostní platby provádět  pouze výjimečně do 13,30 hodin nebo

         po domluvě s vedoucí školní jídelny.   

 

5. Ukončení docházky – netýká se dětí s povinnou docházkou

5.1. Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím  písemném

       upozornění jeho zákonného zástupce, jestliže se  dítě  bez omluvy  neúčastní předškolního vzdělávání  po

       dobu delší než dva týdny. 

5.2. Ředitelka může ukončit docházku dítěte také v případě, kdy zákonný zástupce dítěte závažným 

       způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

5.3. K ukončení docházky může dojít v průběhu zkušebního pobytu, pokud jej doporučí lékař nebo

       školské poradenské zařízení.

5.4. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za   školní

      stravování ve stanoveném termínu  a  nedohodne s ředitelkou nebo vedoucí školní ídelny jiný termín

       úhrady.    

 

 6.  Provoz mateřské školy

6.1. Provoz  mateřské školy je od 6,30  do 15,30 hodin.

       Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s  učitelkou  podle  aktuální

       potřeby rodičů. V 8,30 hodin je budova uzamykána, je opatřena automatickým  vrátným.

6.2. Dítě, které odchází domů po obědě, odvádí zákonný zástupce (případně pověřená osoba)  ve 12,30 hodin.

6.3. Provoz mateřské školy bývá  přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5-6 týdnů a o vánočních

       prázdninách.  Provoz lze omezit nebo přerušit i v jiné měsíce z organizačních důvodů – při poklesu dětí

       pod 5 (dle  dohody se zřizovatelem), nebo  technických. Informace o omezení nebo přerušení provozu

       mateřské školy zveřejní ředitelka na informační nástěnce 2  měsíce předem.       

 

6.4. Režim dne :

  6,30   -   8,15     ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách nebo

                            individuální práce, jazykové chvilky 

  8,15   -   8,45      ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

  8,45   -   9,15      hygiena a svačina

  9,15   -   9,45      didakticky zacílené činnosti frontální nebo skupinové

  9,45   -  11,45      pobyt venku (na zahradě MŠ, vycházky do okolí MŠ, do přírody)

                              délka pobytu venku je zpravidla 2 hodiny, odvíjí se od povětrnostních

                              podmínek 

 11,45  -  12,15      hygiena, oběd

 12,15  -  12,30      čistění zubů, příprava na odpočinek

 12,30  -  14,00      odpočinek – poslech pohádek a příběhů,  postupné vstávání , náhradní aktivity

                             - klidné činnosti  pro děti se sníženou potřebou spánku  

 14,00  -  15,30      hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti

                             - spontánní činnosti, hry dle volby dětí

6.5. Všechny věci dítěte mají být   označeny značkou nebo monogramem. Děti se přezouvají do obuvi, kterou

       snadno obují  a je bezpečná. Na dobu odpočinku se děti převlékají do pyžama.

6.6. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve  vestibulu.

       Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

                                                                     Čl. III

                        PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ  

7. Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

7. 1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají  učitelky a to

        od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby (vypsané  na „Pověření k

        odvádění“) až do doby předání dítěte zákonnému  zástupci nebo jim pověřené  osobě.

7. 2. Stane-li se v mateřské škole úraz, je učitelka  povinna  zajistit prvotní ošetření dítěte,   v případě nutnosti

        i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně  vyrozuměni. Při vážném

        úrazu je volána rychlá záchranná služba. Úraz je zapsán  do Knihy úrazů umístěné v ředitelně.

7. 3. Podávání léků dětem se zdravotním znevýhodněním je možné pouze na základě písemné dohody mezi

       zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

7. 4. Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku.

        Doporučujeme pro pobyt venku pohodlné oblečení, náhradní oblečení včetně  spodního prádla.

        Nedoporučujeme pantofle.

7. 5. Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do mateřské školy (oblíbenou hračku

        nebo mazlíčka k odpolednímu spánku). Mateřská škola za tyto předměty (hračky) nezodpovídá.

7. 6. Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující zdraví. Nepřípustné jsou především  předměty

       propagující násilí jako nože, meče, pistole….Nedoporučujeme nosit ani cennosti –    zlaté řetízky, drahé

       hračky apod., neboť při hře může dojít k poškození nebo ztrátě. V opačném   případě nenese škola žádnou

       odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

7. 7. Při  přesunech  dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se  učitelky řídí

        pravidly silničního provozu. Děti se přesunují ve skupině a to ve dvojicích, první a poslední dvojice má

        reflexní vesty.   Skupina využívá k přesunu především chodníku a levé krajnice vozovky. Vozovku

        přechází   především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno

        pouze dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny.  Při

       přecházení vozovky používají učitelky v případě potřeby zastavovací terč. 

7. 8. Při pobytu v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa. Učitelky odstraní všechny   nebezpečné

        věci a překážky (sklo, plechovky, hřebíky, ostré  velké kameny  apod.). Při hrách a pohybových aktivitách

       učitelky dbají, aby děti neopustily  vymezené prostranství. 

7. 9. Ve dnech, kdy má ředitelka kratší úvazek u dětí, chodí na vycházku učitelka na překrývání, nebo školnice

         ( v době nepřítomnosti této učitelky) na základě DPP.

7.10.Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné používat  nástroje

        (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a

        výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť  upravené (nůžky nesmí mít   ostré hroty apod.).

 

8.  Ochrana před rizikovými projevy chování a před projevy diskriminace,  nepřátelství nebo násilí.

8.1.Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení  na děti již

      předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního  vzdělávacího programu jsou

      proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem  pochopit  a porozumět  dané

      problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti

      (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem

      násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

8.2.V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí  provádí   učitelky  mateřské      školy

      monitoring  vztahů mezi  dětmi v kolektivu třídy s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již

      v jejich počátcích a to ve  spolupráci se   zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských

       zařízení.

8.3.Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi  dětmi 

      navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

8.4.Mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí před sociálně 

     patologickými jevy, který je  přílohou školního vzdělávacího programu pro předškolní   vzdělávání.

                                         

                                                                    Čl. IV

                         ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

9. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

      Děti jsou  pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy - šetrnému zacházení 

      s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami  a nepoškozovaly ostatní majetek

      mateřské školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte.

 

10  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu

      v mateřské škole.

      Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

      nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto  skutečnost

      neprodleně pedagogické pracovnici školy.

 

                                                                      Čl. V

                                                 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Účinnost a platnost

       Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2017.

12. Změny a dodatky  školní řádu

      Veškeré dodatky, případně změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou   formou

      a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci školy  budou o nich 

     informováni zákonní zástupci dětí.

13. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

       Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické a provozní poradě dne - 30.8.2017. Je volně

       k dispozici na nástěnce v chodbě v přízemí a na webových stránkách školy  (www.mspohori.estranky.cz).

       Je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Pohoří a zákonné zástupce dětí. Zaměstnankyně  byly s obsahem

       seznámeny a vlastnoručním podpisem potvrdily, že jeho obsahu rozumí.

      Informace byla  podána zákonným zástupcům dětí.     

  

                                              ředitelka  školy Eliška Žďárková