Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád 2017-18

Mateřská škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou

 

Č.j. 40/2017

Vydáno : 31.8.2017

Účinnost: od 1.9.2017

Platnost: školní rok 2017/18

Zpracovala: Žďárková Eliška

Aktualizováno: 2.5.2018

 

                                         ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Obsah: I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

II. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání

dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pracovníky

mateřské školy

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany

před sociálně patologickými projevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy

V. Závěrečná ustanovení

 

                                                          Čl. I

PRÁV A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Práva a povinnosti

1.1. Zákonní zástupci mají právo:

- na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (tiskopis o zmocnění lze vyzvednout u učitelky nebo ředitelky školy)

- podílet se na dění mateřské školy, účastnit se programů a akcí mateřské školy

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte - na informace a poradenskou pomoc školy

 

1.2. Zákonní zástupci mají povinnost:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školského zařízení

- předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, a veškeré údaje o zdravotních obtížích

dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání

 • zajistit, aby dítě bylo předáno učitelce bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota, pedikulóza….)

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte (do 13 hod. a to telefonicky, nebo na omluvný list ve vestibulu), není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně

 • informovat školu o změnách v osobních údajích dítěte (změny zdravotní pojišťovny

telefonního spojení na rodiče, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností…)

 • řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy (vnitřní řád školní jídelny,

bezpečnostní předpisy…)

 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou mateřskou školou informováni

o jeho zdravotních obtížích

- uhradit úplatu za vzdělávání v mateřské škole a úplatu za stravování ve stanoveném termínu

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

- dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

1.3. Dítě má právo:

- na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona

- účastnit se všech akcí pořádaných školou

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)

- na život v emočně kladném a zdravém prostředí

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

1.4. Dítě má povinnost:

 • dodržovat společně vytvořená pravidla soužití

 • řídit se pokyny zaměstnanců školy

 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy ( neničit hračky, pomůcky…)

 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat….)

 • nedopouštět se rasismu a šikanování

 • chovat se bezpečně a neohrožovat svoje zdraví a zdraví kamarádů v MŠ

- neodcházet samostatně ze třídy a ani ze zahrady

- oznámit učitelce odchod na WC

 

1.5. Pedagogičtí pracovníci mají právo:

- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

- na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti

- na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé výchovné činnosti pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

- na objektivní hodnocení

 

1.6. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

- chránit a respektovat práva dítěte

- chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování

- svým přístupem k výchově a vzdělání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení s nimž přišel do styku

- poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

1.7. Provozní zaměstnanci školy jsou povinni:

- řídit se Pracovním řádem

- vystupovat a jednat s dětmi, rodiči a širší veřejností v souladu s výchovným posláním a působením mateřské školy

- jsou pro ně závazné organizační předpisy, hygienické normy, požární směrnice a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další schválené dokumenty

 

1.8. Provozní zaměstnanci mají právo :

- na zdvořilé a vstřícné jednání ze strany vedení školy a rodičů

- na důstojné pracovní podmínky

- vyslovit svůj názor na chod školy

 

1.9. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

- pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského  poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

- právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů

- zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí                 

                                                                Čl. II

p     A POVINNÁKVZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KO     Y

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV  A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PRACOVNÍKY ŠKOLY

2. Přijímací řízení

 2.1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání pro děti 5leté povinné.

2.2. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok se koná v období od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictví místního rozhlasu, obecní vývěsky na budově prodejny, webových stránek a nástěnky v MŠ. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

2.3. Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Tiskopis „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ obdrží rodiče u zápisu. Podmínkou přijetí je potvrzení od lékaře (na žádosti), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od předání žádosti ředitelce MŠ.

2.4. V případě většího zájmu uchazečů o předškolní vzdělávání rozhoduje o přijetí ředitelka podle předem zveřejněných kritérií.

2.5. Je-li dítě přijato, vyzvednou si zákonní zástupci k vyplnění tiskopis „Školní matrika“, informují se o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace.

2.6. Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy.

 

3. Povinné předškolní vzdělávání ( od 1.9.2017)

3.1 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

3.2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (obec Pohoří), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

3.3. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven rozhodnutím ředitelky školy od 8,00 hodin.

3.4. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (organizace školního roku v ZŠ). Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

3.5. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbávají-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182 odst.a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

3.6. Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

3.7. Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

- telefonicky, nebo osobně učitelce, v případě delší nepřítomnosti jak měsíc – písemně.

3.8. Učitelky evidují školní docházku v tiskopise Docházka

3.9. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci zašle ředitelka školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Individuální vzdělávání

3.10.Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

3.11.Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat :

- jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

- období, ve kterém má být dítě vzděláváno

- důvody pro individuální vzdělávání dítěte

3.12. Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

3.13. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření, které probíhá druhou a třetí kalendářní středu v měsíci listopadu v době od 14,00 do 15,30 hodin, pokud ředitelka nestanoví jinak. Bude probíhat formou rozhovoru, případně pracovního listu.

3.14. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ( dle individuální domluvy zákonného zástupce s ředitelkou školy).

4. Platby v mateřské škole dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání

4.1. Je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku, v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku při přijetí dítěte. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské školy. Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání včetně výše úplaty jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě, který je vyvěšena na nástěnce v chodbě v přízemí budovy MŠ.

4.2. Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Od 1.9.2017 se poskytuje bezplatně vzdělávání rovněž dětem s odkladem školní docházky.

4.3. Osvobozen od úplaty bude: zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (vyhlášky č. 214/2012 Sb. ).

4.4. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon,§ 164,odst. a).

4.5. Úplata za předškolní vzdělávání se platí po dobu 12 měsíců, přičemž za měsíc červenec a srpen, kdy je provoz na delší dobu přerušen, se výše úplaty stanovuje na počet dnů, kdy je MŠ v provozu – viz vnitřní předpis o stanovení výše úplaty v době letních prázdnin. Úhrada školného za červenec a srpen se vztahuje i na děti, které v této době MŠ nenavštěvují, ale budou pokračovat v docházce do MŠ v září.

Úplata za školní stravování dětí

4.6. Při nástupu dítěte do MŠ vyplní zákonní zástupci tiskopis „Matrika školního stravování“.Dítě, které je přítomno v době podávání jídla se stravuje vždy. Dětem je v  průběhu dne umožněn volný příjem tekutin, zpravidla ovocného čaje (šťávy nebo vody), které mají neustále ve třídě (případně na zahradě) připravené.

4.7. Výše stravného je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny. Cena stravného je závislá na výši cen potravin a je možná změna v průběhu školního roku.

4.8. Otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny.

Způsob a termín platby

4.9. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, § 35,odst.1.d).

4.10.Do 15. září se vybírá záloha na stravné na příslušný školní rok. Vyúčtování se provádí v červnu následujícího kalendářního roku..

4.11.Všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů a to vždy 1. a 2. pracovní den v měsíci od 7,30 do 15,30 hodin. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně do 13,30 hodin nebo po domluvě s vedoucí školní jidelny.

5. Ukončení docházky – netýká se dětí s povinnou docházkou

5.1. Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění jeho zákonného zástupce, jestliže se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

5.2. Ředitelka může ukončit docházku dítěte také v případě, kdy zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

5.3. K ukončení docházky může dojít v průběhu zkušebního pobytu, pokud jej doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.

5.4. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou nebo vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady.

6. Provoz mateřské školy

6.1. Provoz mateřské školy je od 6,30 do 15,30 hodin. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. V 8,30 hodin je budova uzamykána, je opatřena automatickým

vrátným

6.2. Dítě, které odchází domů po obědě, odvádí zákonný zástupce (případně pověřená osoba) ve 12,30 hodin.

6.3. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5-6 týdnů a o vánočních prázdninách. Provoz lze omezit nebo přerušit i v jiné měsíce z organizačních důvodů – při poklesu dětí pod 5 (dle dohody se zřizovatelem), nebo technických. Informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka na informační nástěnce 2 měsíce předem.

6.4. Režim dne :

6,30 - 8,15 ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách nebo individuální práce, jazykové chvilky

8,15 - 8,45 ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

8,45 - 9,15 hygiena a svačina

9,15 - 9,45 didakticky zacílené činnosti frontální nebo skupinové

9,45 - 11,45 pobyt venku (na zahradě MŠ, vycházky do okolí MŠ, do přírody)

délka pobytu venku je zpravidla 2 hodiny, odvíjí se od povětrnostních podmínek

11,45 - 12,15 hygiena, oběd

12,15 - 12,30 čistění zubů, příprava na odpočinek

12,30 - 14,00 odpočinek – poslech pohádek a příběhů, postupné vstávání , náhradní aktivity - klidné činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku

14,00 - 15,30 hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti

- spontánní činnosti, hry dle volby dětí

6.5. Všechny věci dítěte mají být označeny značkou nebo monogramem. Děti se přezouvají do obuvi, kterou snadno obují a je bezpečná. Na dobu odpočinku se děti převlékají do pyžama.

6.6. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vestibulu. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

 

                                                        Čl. III

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

7. Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

7. 1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby (vypsané na „Zmocnění k odvádění“) až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

7. 2. Stane-li se v mateřské škole úraz, je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba. Úraz je zapsán do Knihy úrazů umístěné v ředitelně.

7. 3. Podávání léků dětem se zdravotním znevýhodněním je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

7. 4. Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. Doporučujeme pro pobyt venku pohodlné oblečení, náhradní oblečení včetně spodního prádla. Nedoporučujeme pantofle.

7. 5. Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do mateřské školy (oblíbenou hračku nebo mazlíčka k odpolednímu spánku). Mateřská škola za tyto předměty (hračky) nezodpovídá.

7. 6. Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako nože, meče, pistole….Nedoporučujeme nosit ani cennosti – zlaté řetízky, drahé hračky apod., neboť při hře může dojít k poškození nebo ztrátě. V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

7. 7. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se učitelky řídí pravidly silničního provozu.Děti se přesunují ve skupině a to ve dvojicích, první a poslední dvojice má reflexní vesty. Skupina využívá k přesunu především chodníku a levé krajnice vozovky. Vozovku přechází především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny. Při přecházení vozovky používají učitelky v případě potřeby zastavovací terč.

7. 8. Při pobytu v přírodě se využívají pouze známá bezpečná místa. Učitelky odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, plechovky, hřebíky, ostré velké kameny apod.). Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

7. 9. Ve dnech, kdy má ředitelka kratší úvazek u dětí, chodí na vycházku učitelka na překrývání, nebo školnice ( v době nepřítomnosti této učitelky) na základě DPP.

7.10.Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné používat nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

8. Ochrana před rizikovými projevy chování a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí.

8.1.Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení a děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

8.2.V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi v kolektivu třídy s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

8.3.Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

8.4.Mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy, který je přílohou školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

                                                         Čl. IV

                  ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

9. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy - šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte.

10. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici školy.

                                                           Čl. V

                                   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Účinnost a platnost

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2017.

12. Změny a dodatky školní řádu

Veškeré dodatky, případně změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci školy budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

13. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické a provozní poradě dne - 30.8.2017. Je volně k dispozici na nástěnce v chodbě v přízemí a na webových stránkách školy (www.mspohori.estranky.cz).

Je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Pohoří a zákonné zástupce dětí. Zaměstnankyně byly s obsahem seznámeny a vlastnoručním podpisem potvrdily, že jeho obsahu rozumí.

 

Informace byla podána zákonným zástupcům dětí.

 

 

………………………………………..

 

ředitelka školy Eliška Žďárková