Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program 2017-18

 

 

 

 

Mateřská škola Pohoří

Pohoří 76, 518 01 Dobruška

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

 

 

SVĚT KOLEM NÁS

Sluneční paprsky odráží barevnost světa

 

 

Aktualizace pro školní rok 2017/2018

ŠVP byl tvořen průběžně podle RVP PV Č.j. 32405/2004-22 (dle znění k 1.9.2017), Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV Č.j. 9482/2012-22 a schválen na pedagogické radě dne 30. srpna 2017.

 

Aktualizovala: Eliška Žďárková, ředitelka

Rodičům byl předložen: 7. 9. 2017 na schůzce SRPDŠ

Zřizovateli byl předložen: 8. 9. 2017

 

Č.j. 42/2017

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Název školy: Mateřská škola Pohoří

Sídlo: obec Pohoří

Telefon: 494 623 774

Kapacita: 30 dětí

Zřizovatel: Obec Pohoří, starosta obce – Zdeněk Krafk

Od 1. 1. 2003 je MŠ příspěvkovou organizací

IČO : 70188394

Ředitelka: Žďárková Eliška

Provoz: 6,30 – 15,30 hod.

ŠVP vytvořila: Žďárková Eliška

platnost od 1. září 2017

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Budova školy je umístěna ve středu obce, podél hlavní komunikace směrem na Dobrušku. Stavba byla dokončena v roce 1974 a dne 1. září téhož roku byl zahájen provoz. Původně byla budova jednopatrová s rovnou střechou, kterou začalo po dvaceti letech zatékat, proto byla provedena nadstavba. V druhém patře tak vznikly 3 obecní bytové jednotky, které byly předány v červnu 1997 nájemníkům k užívání. Sedlovou střechou získala budova mnohem lepší vzhled. V roce 2009 byla provedena výměna oken a v roce 2010 dostala budova novou barevnou omítku. Postupně je modernizováno i vnitřní vybavení. V ložnici jsou nová lehátka, v šatně šatní nábytek, ve třídě jsou nové stolečky a židličky. V srpnu 2015 došlo k rekonstrukci osvětlení ve třídě, herně a jídelně. V srpnu 2016 bylo staré a nevzhledné schodiště pokryto zátěžovým PVC. V době uzavření MŠ byl vytvořen koutek pro děti od 2 let – v prostoru třídy byla umístěna rohová matrace, rozkládací pohovka, policová skříň s kontejnery a knihovnička. Vše bylo hrazeno z dotace EU – projektu “Šablony pro MŠ Pohoří“.

MŠ je jednotřídní, účelově stavěná - prostorná a světlá. Má samostatnou hernu, třídu, ložnici i jídelnu v prvním patře. Jídlo je z kuchyně dováženo výtahem. Je zde připravován oběd i pro děti ZŠ Pohoří, které mají jídelnu v přízemí.

Relaxační místnost je vybavená skluzavkou do bazénu s malými míčky,ribstolem, malou trampolínou a nízkou obloukovou průlezkou.

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, vybavená pískovištěm s krytem, sestavou s horolezeckou stěnou, skluzavkou a houpačkami, dvěma pružinovými houpačkami, prolézačkou housenka, dřevěnou lávkou s různě vysokými špalky, malým zahradním domkem a dětským zahradním nábytkem. Byly zakoupeny nové mobiliáře pro děti od 2 let – hrací centrum Fun a lavičky „loď“ a „auto“. Vše z dotace šablon.

II. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky

Mateřská škola je umístěna v přízemí a prvním patře budovy. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Pro pobyt dětí jsou využívány: herna, třída, ložnice, jídelna a relaxační koutek. Herna i třída je rozčleněna do několika center pro různé aktivity dětí. Dětský nábytek a hygienické zařízení jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí. Hračky, pomůcky, knihy a náčiní jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.

V herně je dostatek koutků pro námětové hry, koutek pro rozvoj předčtenářské gramotnosti. Ve třídě je výtvarný koutek, koutek s plošnými loutkami, koutek pro děti od 2 let a dva počítače. V prostoru ložnice je koutek pro hudbu, dramatiku a pohybové aktivity. Dětem je k dispozici Polikarpova stavebnice, míče různých velikostí, obruče, balanční talíře, dětské chůdy a jiné nářadí a náčiní. Z „hudebních košů“ si mohou děti vybírat různé rytmické nástroje, nebo využít nahrávek na CD k volné pohybové improvizaci. K dramatizaci mohou využít plošných loutek, javajkové divadlo, čepiček pro dramatizaci a různých oblečků.

K pohybové aktivitě je využívána prostorná zahrada. Děti mají dostatek venkovního nářadí, náčiní, hraček a různých dopravních prostředků (koloběžky, šlapací auta, odstrkovadla …) k pohybové aktivitě. Byly dokoupeny 2 koloběžky pro děti od 2 let a přilby na ochranu hlavy.

K pěstitelským činnostem jsme si vytvořili vyvýšený záhonek, kde děti pěstují zeleninu.

 

Záměry :                                                                           termín:

- zajistit výměnu písku v pískovišti                                   duben

podlahové krytiny ve třídě                                                červenec

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

MŠ má písemně zpracovány Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ, všichni pracovníci jsou s nimi pravidelně seznamováni a podpisem stvrzují jejich znalost. Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky od okamžiku převzetí dítěte do doby jeho předání zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě.

Na začátku i v průběhu roku jsou děti poučeny o rizikách, která provázejí jejich pobyt v MŠ. V průběhu vzdělávacích činností učitelky dbají na klidnou hru dětí. Ostré pomůcky uklízejí z dosahu dětí. Při závažném důvodu odchodu ze třídy zajistí dohled nad dětmi jinou pracovnicí.

Zvýšenou pozornost věnují dětem při cvičení na nářadí, předcházejí rizikovým situacím.

Na vycházkách dbají učitelky na bezpečnou chůzi na chodníku, nebo levé straně vozovky. Jsou povinny užívat výstražných vestiček pro první a poslední dvojici dětí a výstražných terčů.

V době nadstandardních aktivit (angličtiny), které probíhají v budově MŠ, zodpovídají za děti učitelky, i když má lektor od rodičů podepsané zmocnění.

Při specifických činnostech (plavání, sáňkování…) a akcích mimo MŠ se snažíme zajišťovat bezpečnost dětí dvěma učitelkami, popřípadě jinou zletilou osobou (školnicí).

Zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc. Úrazy jsou zaznamenávány do Knihy úrazů. Vždy jsou informováni zákonní zástupci dítěte.

Dveře hlavního vchodu do budovy jsou zamykány a každý, kdo chce vstoupit do MŠ, použije zvonku a vyčká, až se telefonem ozve někdo z personálu. Po ohlášení je vpuštěn do budovy.

Starší sourozenci nebo jiní příbuzní mohou vyzvedávat děti pouze na základě zmocnění rodičů.

Podrobnější bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ jsou rozpracovány v příloze ŠVP, ve Školním řádu, v pokynech pro plavecký výcvik a v pokynech pro práci s počítačem.

 

Záměry:                                                                 termín

- k zajištění bezpečnosti dětí na vycházkách

využívat učitelku na překrývání, případně školnici průběžně dle potřeby

 

Životospráva

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců MŠ a ZŠ. Dětem je poskytována plnohodnotná a výživná strava, splňující příslušné předpisy a hygienické požadavky na technologické postupy pokrmů, na skladbu jídelníčku atd. Je dodržován pitný režim. Děti mají ve třídě i na zahradě dostatek tekutin (čaj, vodu). Mají možnost výběru velikosti porce, druhu ovoce nebo zeleniny, případně pití (mléko, kakao, čaj, vodu). Starší děti si mohou namazat chleba pomazánkou pomocí příborového nože. Děti nenutíme do jídla.

V oblasti životosprávy je důležitá spolupráce s rodinou, znalost specifických potřeb každého dítěte a jeho zdravotního stavu.

Pravidelný rytmus a řád je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, dopoledne zpravidla 2 hodiny a odpoledne podle potřeby. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí. Je dbáno na to, aby děti měly dostatek volného pohybu jak uvnitř, tak i na školní zahradě.

Respektujeme v denním režimu individuální potřebu aktivity a spánku, děti s nižší potřebou spánku odcházejí nejpozději ve 13,30 hod. do třídy a věnují se klidným doplňkovým činnostem ( pracovní listy, stavebnice, stolní hry……).

 

Záměry:                                                                           termín

- nabízet dětem ovoce i v době ranních činností           průběžně

na výdejním stolku ve třídě každý den

 

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové podmínky a prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozím dětem je umožňováno pobývat s rodiči v MŠ dle potřeby a jejich přání – dle adaptačního programu viz příloha.

Všechny děti mají v MŠ stejná práva, možnosti uplatnění i povinnosti, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován. V hodnocení převažují pozitivní prvky, pochvaly podporující samostatnost dětí, odbourávání ostychu a nemístného strachu. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována v maximální možné míře, v mezích vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou v naší MŠ stanoveny tzv. “Pravidly soužití“, na jejichž tvorbě se děti podílejí. Učitelky se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě, plánují a vyhodnocují akce směřující k prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů.

 

Záměry:                                                                               termín

- zapojit děti do tvorby pravidel soužití                             září, říjen

- vést děti k sebehodnocení a hodnocení druhých           průběžně

 

Organizace

Při nástupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokrčovat. Své výtvory mají možnost vystavit, výtvarné práce si ukládají každý do svého portfolia.

V denním režimu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity – motivační cvičení, jóga pro děti, lerngymnastika, pohybové hry. Od září do listopadu je realizován plavecký výcvik. Pro děti, které se ho nezúčastní (ze zdravotních důvodů, nejmladší děti) je zařazován náhradní program – jsou plněny cíle TVP.

V průběhu dne jsou zařazovány logopedické chvilky. Individuální procvičování je prováděno každé úterý v době odpočinku dětí, nebo v odpoledních činnostech podle možností. Je využíváno materiálů, které si děti nosí z logopedické poradny.

 

Záměry:                                                                                termín

- veškeré nadstandardní aktivity zařazovat

v odpoledních hodinách                                                   celoročně

 

 

Řízení mateřské školy

Ředitelka vypracovává po konzultaci s učitelkou ŠVP, vychází z evaluační zprávy, z  vyvozených závěrů – úkolů. Dále vypracovává Zprávu o činnosti, vede veškerou předepsanou agendu, připravuje materiály pro účetní firmu a píše kroniku.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém (webové stránky, informativní nástěnky, schůzky s rodiči, pedagogicko-provozní porady, články do Listů Pohoří).

Ředitelka zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor.

Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců – hospitace, audit ve ŠJ, kontrolní činnost. Čtvrtletně kontroluje čerpání finančních prostředků na provoz školy a státních prostředků na mzdy.

Spolupracuje se:

 • zřizovatelem - konzultuje čerpání rozpočtu a výši stanovené úplaty

  • provádí prověrku BOZP a zajišťuje odstranění závad

  • zasílá příspěvky do „Listu Pohoří“

 • dalšími orgány státní správy – MÚ Dobruška, KÚ Královéhradeckého kraje , ČŠI

 • PPP, SPC– při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí

 • LP – klinická logopedka v Dobrušce – při odstraňování vad výslovnosti pediatrem a odbornými lékaři – dle potřeby

 • ZŠ – vzájemné hospitace, návštěvy

 • společná veřejná vystoupení

  • masopust

  • vítání občánků

  • Pohořský střevíček“ (taneční soutěž)

  • Pohádková náves“ – pro veřejnost

  • výstavy výtvarných prací – vánoční, velikonoční, na závěr školního roku

  • společná účast na kulturních akcích (divadla, koncerty, varieté…)

 

Záměry:                                                                       termín

- pomoci nové ředitelce seznámit se s veškerou

  dokumentací školy                                                   dle potřeby

- zajisti skartaci spisů ve spolupráci s archivem RK  duben

 

Personální a pedagogické zajištění

ředitelka - Žďárková Eliška - 100%

učitelka - Sobotková Alena - 100%

učitelka - Chmelíková Eliška - 25%

školnice -Veselá Leona - 80%

vedoucí ŠJ - Kafková Petra s úvazkem 50%

kuchařka - Štěpánová Michaela s úvazkem 100%

pomocná kuchařka - Kafková Petra s úvazkem 25%

 

Obě učitelky na 100% úvazek mají odpovídající středoškolské vzdělání v oboru učitelství na MŠ, dlouholetou praxi a jsou logopedické asistentky. Neustále využívají nabídek vzdělávacích center k dalšímu vzdělávání.

Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídě v rozsahu 3hodin. Toto překrývání zajišťuje Chmelíková Eliška, která má středoškolské vzdělání na SOŠ sociální a zdravotnická v Náchodě. Doplňuje si vzdělání dálkovým studiem na střední škole v Humpolci – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Při řízených činnostech pracuje s nejmladšími dětmi, odvádí je do šatny, pomáhá při převlékání a zajišťuje bezpečnost dětí při pobytu venku.

 

Kuchařka má středoškolské vzdělání, několikaletou praxi v oboru a byla proškolena v hygienickém minimu. Vedoucí ŠJ – má středoškolské vzdělání, je proškolena v hygienickém minimu.

MŠ zajišťuje obědy pro žáky a zaměstnankyně ZŠ. Dne 1. 3. 2005 byla sepsána smlouva o zajišťování obědů pro zaměstnankyně ZŠ a škola přispívá na mzdové náklady pro pracovnice školní jídelny.

 

Záměry:                                                                         termín

- v případě přijetí dětí dvouletých, využít tzv.

šablon k zajištění finančních prostředků na

mzdy pro chůvu nebo školního asistenta                   dle potřeby

 

Spoluúčast rodičů

Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte (při individuálních konzultacích, při předávání dítěte, o jeho individuálních pokrocích, domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

Rodiče mají možnost podílet se na:

 1. tvorbě ŠVP – svými připomínkami, návrhy a podněty

 2. dění v mateřské škole (společné plnění úkolů, výzdoba MŠ…)

 3. pomoci při organizaci různých akcí dle možností

 

Informujeme rodiče o výchovně vzdělávací práci prostřednictvím nástěnek, výstav, třídních schůzek, případně individuálních rozhovorů. Poskytujeme rodičům

poradenskou činnost, mohou si půjčit odbornou literaturu a CD s přednáškou o výchově Dr. L. Pekařové.

 

 

Záměry:                                                                              termín

- nabídnout rodičům vyzkoušet si s dětmi

tzv. „zápis nanečisto“ do ZŠ, v MŠ v odpoledních           březen

hodinách (- zbavit děti obav před zápisem, odpovědět    duben

rodičům na dotazy ohledně zápisu – dle vlastních

zkušeností) ve spolupráci se ZŠ

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (§ 16 školského zákona).

Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů (Příloha č. 1 vyhlášky č.27/2016 Sb.).

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitelka MŠ s dalšími odborníky a využívá služby poradenských zařízení. Podpůrná opatření prvního stupně – minimální úprava metod, organizace a hodnocení vzdělávání (nejpozději do měsíce po nástupu do MŠ bude vypracován Plán pedagogické podpory- dále jen PLPP). Vzor viz příloha č. 1 – plán pedagogické podpory (Vyhláška č. 27/2016 Sb.)

Před započetím výchovně vzdělávací práce podle PLPP je třeba získat informovaný souhlas zákonného zástupce s poskytnutím podpůrných opatření prvního stupně.

Po třech měsících pedagogické podpory prvního stupně bude vyhodnoceno, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů (učitelka ve spolupráci s určeným speciálním pedagogem). Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (stanoví podpůrná opatření druhého až pátého stupně, doporučí asistenta pedagoga apod.). Bude vypracován individuální vzdělávací plán - dále jen IVP.

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje zákonnému zástupci dítěte poradenskou podporu.

Záměry:                                                                     termín

- PLPP bude vytvořen pro děti s odkladem          

školní docházky, budou stanoveny cíle rozvoje         do konce září

- pracovat s dětmi                                                          2x týdně

- konzultace s rodiči                                                    každý měsíc

- záznamy o vyhodnocení účinnosti PLPP,                  2x ročně

 naplnění cílů, s kterými budou rodiče seznámeni

-sledovat vývoj nově přijatých dětí a podle potřeby

stanovit stupeň podpůrných opatření ve spolupráci

se ŠPZ měsíc po přijetí                                                měsíc po přijetí 

 

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola se snaží v ŠVP vytvářet a při jeho realizaci uplatňovat podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola se snaží stimulovat rozvoj různých stupňů nadání dítěte a pokud možno je dále rozvíjet (vyhláška č. 27/2016 Sb.).

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou.

Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se může uskutečňovat podle IVP, který vychází ze ŠVP školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce dítěte.

IVP je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání mimořádně nadaného dítěte ve škole, nejpozději do 1 měsíce od doby, kdy škola obdržela doporučení. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

IVP je zpracováván ve spolupráci s poradenským zařízením a rodičem žáka. Je nutné zajistit informovaný souhlas zákonného zástupce před započetím výchovně vzdělávací práce s dítětem podle IVP. Vzor IVP – příloha (vyhláška č. 27/2016 Sb.).

Záměry:                                                                                 termín

- sledovat vývoj nově přijatých dětí a podle potřeby

ve spolupráci se ŠPZ vytvořit IVP                                   měsíc po přijetí  

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika z hlediska fyzického, psychického i sociálního vývoje. Dítě potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 let byla

přijata opatření týkající se hygienických, bezpečnostních, prostorových a materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. Byl vytvořen nový koutek s odpovídajícím vybavením a hračkami. V umyvárně byly sníženy věšáky na ručníky a potřeby na zubní hygienu tak, aby na ně děti dosáhly. Na zahradu byly zakoupeny herní prvky, odpovídající normám dětí od 2 let.

Všestranný rozvoj těchto dětí je zajišťován důrazem na zvýšené smyslové vnímání, výběrem hraček, respektováním individuálních potřeb, vhodnou volbou činností, kratší dobou řízených činností, upřednostňováním spontánních činností, respektováním doby odpočinku. Individuálním přístupem a úzkou spoluprací s rodinou, pozvolně adaptovat děti na nové prostředí se zaměřením na socializaci a prohlubování základů sebeobslužných činností.

Z důvodu výchovy a vzdělávání dětí mladších tří let je objekt MŠ začleněn do kategorie činností podle požárního nebezpečí – je stanovena požární hlídka.

K adaptaci dětí v MŠ slouží adaptační program pro nově nastupující děti - viz příloha.

Záměry:                                                                                      termín

- v případě většího počtu dětí mladších tří let             dle podmínek

zajistit pozici chůvy nebo školního asistenta               a potřeby

 

IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem od 6,30 do 15,30 hodin. Kolektiv dětí je smíšený ve věku 2, 5 – 7 let. Děti využívají celou budovu - v přízemí šatnu, v prvním patře třídu, hernu, ložnici, relaxační místnost a jídelnu.

 1. Zápis do MŠ probíhá v období od 2. - 16 května, přesný termín bude oznámen na nástěnce pro rodiče v šatně, ve veřejné vývěsce OÚ, na webových stránkách, případně vyhlášen obecním rozhlasem. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 let. Od 1. 9. 2017 je na základě zákona č.178/2016 Sb. (novely školského zákona) zavedena povinnost předškolního vzdělávání 5letých a starších dětí. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy. V případě většího zájmu o přijetí postupuje podle předem zveřejněných kritérií.

 2.  

Řízené činnosti nutno organizovat tak, aby byly respektovány potřeby jednotlivých věkových skupin . Maximálně je využíváno překrývání pracovní doby pedagogických pracovnic. Souběžné působení dvou učitelek je zajištěno i při pobytu venku.

 

V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Nejobecnějším cílem, ke kterému předškolní vzdělávání směřuje, je dovést dítě k tomu, aby na základě optimálního rozvoje svých individuálních předpokladů získalo - v míře dané jeho věkem a individualitou - základy klíčových, tj. pro život důležitých kompetencí. K tomu potřebuje podporu a odbornou pomoc.

 

Předškolní vzdělávání si proto klade rámcové cíle:

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Hlavním cílem naší školy je spokojené samostatné dítě, které vedeme prožitkem k přirozenému rozvoji jeho schopností. Probouzíme v dětech sebedůvěru, lásku a úctu k přírodě, lidem i tradicím, city, schopnost komunikace a naslouchání druhému.

 

Cíl pro letošní školní rok: individualizace vzdělávání

 

Metoda a formy práce

Upřednostňovat metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, neboť:

 • jsou založeny na přímých zážitcích dítěte

 • podporují dětskou zvídavost

 • podněcují radost dítěte z učení, zájem poznat nové

 • je třeba využívat a dávat prostor přirozenému toku dětských myšlenek a spontánních nápadů.

Uplatňovat situační učení – vytvářet a využívat situace, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí. Nabízet spontánní sociální učení – princip přirozené nápodoby správného vzoru chování a postojů. Vzdělávání uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým a vzájemně provázaným poměrem spontánních a řízených aktivit. Vzdělávací činnosti s dětmi vést formou kolektivních, skupinových i individuálních didakticky zacílených činností s přímou nebo nepřímou motivací učitele.

 

Motto:“ Řekni mi a zapomenu,

ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mě udělat a porozumím.“

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Vzdělávací program je rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jedná se o oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. V našem programu propojujeme tyto oblasti jako sluneční paprsky (odrážející barevnost světa), ze kterých sestavujeme barevné spektrum - fungující celek, v němž dílčí cíle i dosažené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.

 

MODRÝ PAPRSEK – dítě a jeho tělo

MODRÁ barva - barva nebe, vzduchu, vody

Oblast: BIOLOGICKÁ

Záměr vzdělávacího úsilí:

Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebe obslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

 

ŽLUTÝ PAPRSEK – dítě a jeho psychika

ŽLUTÁ barva - barva slunce (ovlivňuje naši psychiku)

oblast: PSYCHOLOGICKÁ

Záměr vzdělávacího úsilí:

Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city a vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

 

ČERVENÝ PAPRSEK – dítě a ten druhý

ČERVENÁ barva - barva lásky, pochopení, přátelství

Oblast - INTERPERSONÁLNÍ

Záměr vzdělávacího úsilí:

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

BÍLÝ PAPRSEK – dítě a společnost

BÍLÁ barva - barva slavností a slavnostního oblečení

Oblast - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

Záměr vzdělávacího úsilí:

Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty.

 

ZELENÝ PAPRSEK – dítě a svět

ZELENÁ barva - barva přírody, trávy, stromů, ekologie

Oblast -: ENVIRONMENTÁLNÍ

Záměr vzdělávacího úsilí:

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními změnami celosvětového dosahu, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 

Z těchto paprsků - oblastí je sestaven tematický celek s deseti tématy, která jsou dále rozpracována do podtémat. V letošním roce se zaměříme na oblast Dítě a jeho psychika – předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

 

 

 

Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu s názvem

 

Svět kolem nás“

 

Střednědobé integrované bloky

1. září: Hrajeme si spolu

2. říjen Barevný podzim

3. listopad Já a podzim

4. prosinec Pohádkový advent

5. leden Zimní království

6. únor Ten dělá to a ten zas tohle

7. březen Jaro se probouzí

8. duben Chceme čistou planetu

9. květen Barevný svět

10. červen Léto-doba výletů a cestování

11. integrovaný blok je prázdninový – bez názvu. Opakujeme v něm vše, co se dětem v průběhu roku líbilo v uvedených tématech.

 

ŠVP PV nabízí charakteristiku střednědobých integrovaných bloků, vzdělávací oblasti – cíle, činnosti a příležitost, klíčové kompetence a časový rozsah. Je zpracován pro věkovou skupinu 2,5 – 6 let. Každé téma je rozpracováno do podtémat - krátkodobých integrovaných bloků. Ty jsou podrobně rozpracovány v TVP PV. Činnosti nabízené v TVP jsou různorodé a zasahují do všech pěti oblastí. Vycházejí ze stanovených cílů a směřují k dosažení klíčových kompetencí.

 

 

 

 

Téma: HRAJEME SI SPOLU

Charakteristika: seznamování se s novým prostředím a novými kamarády, osamostatňování se, seznámení s lidovou tradicí, seznámení s bezpečností, pravidly organizace plaveckého výcviku, provozem plaveckého bazénu

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • orientace v novém prostředí, navozování kontaktů mezi sebou i s dospělým

 • uvědomit si střídání činností v průběhu dne

 • vytvářet pozitivní vztahy ke kultuře - k místním tradicím

 • podporovat rozvoj fyzické zdatnosti, osvojovat si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

Činnosti a příležitosti: hry a činnosti, pro seznamování s novým prostředím i novými kamarády. Námětové a poznávací hry budou děti učit uvědomění si střídání

činností v průběhu den. Písně vztahující se k lidové tradici „posvícení“. Zahájení plaveckého výcviku ( 8-10 lekcí) – zajistí Centrum Najáda, s.r.o. plavecká škola v bazénu Nové Město nad Metují.

Klíčové kompetence:

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 • má elementární poznatky o kultuře

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 • dbá na osobní zdraví a bezpečnost

Časový rozsah: ZÁŘÍ

Podtéma: Krtek a kamarádi

Každý jsme jiný

Co děláme celý den

 

 

Téma: BAREVNÝ PODZIM

Charakteristika: období sklizně ovoce a zeleniny, dozrávání různých plodů, příroda je plná barev a vůní, ptáci a zvířata se připravují na zimu.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • vytvářet povědomí o živé a neživé přírodě

 • podporovat rozvoj řečové schopnosti

 • seznamovat se s matematickými pojmy

 • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění

Činnosti a příležitosti: výstava ovoce a zeleniny, manipulace, hra a cvičení s některými druhy ovoce a zeleniny, ochutnávání, využití k výtvarným a pracovním činnostem (otisk, ovocné a zeleninové saláty, pomoc při sušení, výroba ježka z brambory…). Poznávání některých lesních plodů, stromů a živočichů, modelování,

malba – následné vystřihování, říkadla a písně.

Klíčové kompetence:

 • má elementární poznatky o přírodě a jejich proměnách

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí

 • průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 • dokáže své prožitky a pocity sdělovat různými prostředky (výtvarnými, hudebními...)

Časový rozsah: ŘÍJEN

Podtéma: Sklízíme s krtkem

Jablko

Otvírání lesa

 

 

Téma: JÁ A PODZIM

Charakteristika: příroda se chystá k zimnímu odpočinku, větrné a deštivé počasí ovlivňuje naše činnosti a zdraví.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, uvědomovat si změny v počasí a jejich vliv na naše zdraví

 • osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a bezpečnosti

 • vytvářet pozitivní vztah k lidovým tradicím

Činnosti a příležitosti: poznávání některých lesních zvířat, jejich způsob života (obrázky, beseda s myslivcem, divadlo, dramatizace…). Námětové a poznávací hry budou děti učit uvědomění si vlastního těla, naučí děti péči o své zdraví. „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“ - pranostika. Nácvik koled na zahájení adventu pro veřejnost před kostelem. Ukončení plaveckého výcviku – předání „mokrého vysvědčení“.

Klíčové kompetence:

 • dbá na osobní zdraví, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 • má elementární poznatky z kultury

Časový rozsah: LISTOPAD

Podtéma: Zavírání lesa

Naše tělo a zdraví

 

 

Téma: POHÁDKOVÝ ADVENT

Charakteristika: období pohody, očekávání a vánoční vůně.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

 • kultivovat představivost a fantazii

 • podporovat rozvoj slovní zásoby, paměti, rozvíjet kulturně estetické dovednosti hudební, dramatické i výtvarné

Činnosti a příležitosti: vyjadřování dojmů, představ a fantazie ve výtvarných, hudebních, dramatických i pracovních činnostech (výroba dárků). Příprava programu na vánoční posezení s rodiči, výzdoba prostředí MŠ. Výroba vánočních ozdob a symbolů vánoc na výstavu do ZŠ. Radostně prožít období adventu.

Klíčové kompetence:

 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc

slabším, rozpozná nevhodné chování

 • má elementární poznatky o světě lidí a kultury, který dítě obklopuje

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

Časový rozsah: PROSINEC

Podtéma: Než přijdou vánoce

Půjdem spolu do Betléma

 

 

Téma: ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

Charakteristika: příroda spí, nabízí nám zimní radovánky, láká nás teplo a vůně domova, hledání poznatků v knihách a encyklopediích.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • vnímat přírodu a okolní prostředí všemi smysly

 • rozvíjet komunikativní dovednosti

 • rozvoj fyzické zdatnosti

Činnosti a příležitosti: vnímat zimní krajinu všemi smysly – experimentování a pokusy, smyslové hry, sezónní činnosti – bobování, sáňkování, lyžování, hry ve sněhu a se sněhem, poznávání vlastností sněhu a ledu. Zjišťování připravenosti nejstarších dětí na vstup do 1.třídy formou her, pracovních listů. Divadelní představení „Zvědavá pohádka“.

Klíčové kompetence:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, rozumí slyšenému

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

Časový rozsah: LEDEN

Podtéma: Království paní Zimy

Moje smysly

 

 

Téma: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

Charakteristika: období masopustu. Každý něco umí – seznamování s různými řemesly a povoláním.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • seznamovat se světem lidí

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnost, vyjadřování)

Činnosti a příležitosti: poznávat různá povolání dospělých i dávno zapomenutá řemesla formou her, besed, exkurzí a prostřednictvím písní, říkadel a tanečků. Nácvik pásma na Masopust – vystoupení pro veřejnost spolu se ZŠ

Klíčové kompetence:

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, váží si práce i úsilí druhých

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, hledá různé možnosti a varianty

 • ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, otázky i odpovědi, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Časový rozsah: ÚNOR

Podtéma: Řemesla a povoláním

Masopust

 

 

Téma: JARO SE PROBOUZÍ

Charakteristika: období lidových tradic - loučení se zimou a vítání jara, velikonoce. Probouzení přírody – těšíme se na první lístky, květiny a travičku. Vše živé na Zemi potřebuje vodu. Vnímat knihu jako zdroj zábavy i poučení.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a proměnách

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

 • osvojení si poznatků, které předcházejí čtení, podporovat zájem o psanou podobu jazyka

Činnosti a příležitosti: pozorování přírody, její probouzení, pokusy a experimentování s vodou. Návštěva knihovny v Dobrušce - prostřednictvím knih a encyklopedií získávat nové poznatky. Činnosti a hry pro rozvoj řeči, logického myšlení. Společně prožít lidové tradice – vynášení „Moreny“, zdobení vejdunků, pletení pomlázek, koledování.

Klíčové kompetence:

 • aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • získanou zkušenost uplatňuje v dalším učení

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

Časový rozsah: BŘEZEN

Podtéma: Planeta Země - voda

Kniha jako kamarád

Jaro se probouzí

Velikonoce

 

 

Téma: CHCEME ČISTOU PLANETU

Charakteristika: Chceme žít na čisté planetě – Den Země. Školáci jdou k zápisu.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • vytváření základních aktivních postojů k životu, podílet se na ochraně životního prostředí

 • vytvářet pozitivní vztah k učení

 • podporovat rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získávání sebevědomí, sebedůvěru)

 • osvojování si poznatků, která předcházejí čtení, psaní a počítání, procvičovat orientaci v prostoru i v rovině, seznamovat se s prostředím ZŠ

Činnosti a příležitosti: Učit se chránit přírodu, třídit odpad – úklid části obce ke „Dni Země“. Sběr víček z PET lahví – pro Rebeku, sběr papíru. Divadelní představení „Plastožroutí pohádka“. Prostřednictvím didaktických her, obrázků a pohádek procvičovat počet, orientaci (pravolevou, v prostoru i na ploše), sluchovou analýzu, grafomotoriku. Návštěva ZŠ Pohoří a družiny. Společně prožít lidovou tradici – čarodějnický rej.

Klíčové kompetence:

 • ví,že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Časový rozsah: DUBEN

Podtéma: Naše Země – třídění odpadu

Školáci jdou k zápisu

Čarodějnický rej

 

 

 

Téma: BAREVNÝ SVĚT

Charakteristika: všechno kolem nás kvete a voní, rodí se mláďata.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 • vytváření prosociálních postojů, rozvíjet úctu k životu ve všech formách

 • podporovat rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, vyjadřování…)

 • rozvíjet a kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání

Činnosti a příležitosti: příprava vystoupení pro maminky. Poznávat barevnost a rozmanitost květů, pozorovat kvetoucí stromy, způsob opylení. Seznamovat se s životem včel a motýlů, poznávat mláďat domácích zvířat a užitek těchto zvířat pro člověka.

Klíčové kompetence:

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem něho děje, je otevřené aktuálnímu dění

 • má elementární poznatky o přírodě a prostředí, ve kterém žije

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Časový rozsah: KVĚTEN

Podtéma: Maminka má svátek

Všechno kvete

Pojďte s námi za zvířátky

 

 

Téma: LÉTO – DOBA VÝLETŮ A CESTOVÁNÍ

Charakteristika: příjemné teplé počasí láká k výletům různými dopravními prostředky, uvědomujeme si různorodost prostředí a kultur.

Vzdělávací oblasti – cíle:

 • poznávat blízké i širší společenské prostředí

 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k ochraně před nebezpečnými vlivy prostředí, učit se orientovat v dopravním provozu, poznávat některé druhy dopravních prostředků

 • vést děti k přemýšlení, uvažování a vyjádření svých myšlenek a úvah, vytvářet základy pro práci s informacemi

Činnosti a příležitosti: delší procházky k řece, na louku, pojmenujeme si naši obec, řeku, výlet autobusem do blízkého města – vyvodit rozdíly vesnice – město. Rozlišovat dopravní prostředky podle místa pohybu, prostřednictvím her získávat povědomí o bezpečném chování v dopravním provozu. Pomocí her, obrázků, vyprávění a rozhovorů se seznamovat s hlavním městem, s naší vlajkou. Prostřednictvím knih, písní, huby a tanečků poznávat život jiných národností a kultur. Zahradní slavnost – rozloučení s kamarády.

Klíčové kompetence:

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chvat

 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit

 • dbá na bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí

 • spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, využívá při tom dosavadních zkušeností

Časová rozsah: ČERVEN

Podtéma: Naše vlast

Cesta kolem svět

Loučení se školáky

 

 

IV. DÍLČÍ PROJEKTY

 

Září - informační schůzka s rodiči 7.9.

- posvícení 10. a 11.9. - lidové písně, tradiční jídla

 • 12.9. - zahájení plaveckého výcviku

 • 22.9. – ukázka dravců – chovatelka paní Mazuchová (v tělocvičně)

Říjen- výroba podzimníčků nebo dráčků na výzdobu mateřské      školy – děti společně s rodiči

- 4.10. - divadlo Jo,Jo – „Palečkovo dobrodružství“

Listopad

 • Přijede Martin na bílém koni" - pečení martinských rohlíčků,

 • výroba lucerniček z dýní – společně s rodiči

 • fotografování s vánoční tématikou

Prosinec

 • zahájení adventu – 1.12. - zpívání před kostelem v 17:00 h.

 • Čekáme Mikuláše" – 5.12.2016

 • 11.12. „A k nám chodí Ježíšek“ –adventní cestopis, plný zvuků – 9,00 h.

 • vánoční výstava v ZŠ v týdnu od 11. do 15.12.2017

 • vánoční posezení s rodiči, blahopřání, dárečky – v pondělí 18.12.

Leden – „Tři králové“ – dramatizace písně

 •  30.1. - divadlo Jo,Jo - „Zvědavá pohádka“

Únor - prohlídka požární zbrojnice a auta

 •  beseda s policistou
 •  13.2. 2018 - „Masopust“ - masopustní rej na parkovišti  spolu se ZŠ

Březen

 • 2.3. „Šípková Růženka“ loutkové divadlo v ZŠ – 10,15
 • 13.3. návštěva knihovny v Dobrušce

 • vynášení „Moreny" - vítání jara

 • 23. – 29.3.2018 koledování – pletení pomlázek, zdobením vejdunků, velikonoční symboly, lidové tradice, koledy

Duben

 • 3.4. - divadlo Úsměv - „Plastožroutí pohádka“

 • jarní úklid na zahradě, ve středu obce případně hřiště s hledáním pokladu - „Den Země“ 20.4.

 • Rej čarodějnic" - 30.dubna 2018

Květen

 • Pohořský střevíček - vystoupit s tanečkem - 5.5.2018

 • Den matek" – dárečky a krátké vystoupení dětí – 10.5. 2018

 • zápis do MŠ – 15.5.2018

Červen

 • MDD - týden plný her a soutěží, výlet do Nového Města n.M.

 • Vítání občánků“ v týdnu od 4.6. do 8.6.2018

 • Pohádková náves“ – pro širokou veřejnost ke dni dětí sobota 2.6.2018

 • 12.6. - divadlo Jo,Jo - „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“

 • Ahoj školko" - rozloučení s předškoláky – pasování na školáky

 • krátké vystoupení dětí – v týdnu od 18.6. do 22.6.2018

V. EVALUAČNÍ SYSTÉM

Cíle evaluace na školní rok 2017- 18

Evaluace vnitřní

 

název

kdo zodpovídá

jak a kdy se provádí

1 Vzdělávací program

 

 

ŠVP – plnění cílů

obě učitelky

na PR

TVP – plnění cílů

obě učitelky

1 x týdně tiskopis

2 Podmínky

 

 

organizační zajištění

 

 

organizace společných činností, vhodnost metod a forem práce

obě učitelky

hospitace dle plánu

respektování věkových a individuálních potřeb dětí

obě učitelky

PR – čtvrtletně

autoevaluace

realizace logopedické prevence

obě učitelky

hospitace dle plánu
PR 2x ročně

psychosociální podmínky

 

 

individuální přístup k 2,5 letým dětem

obě učitelky

autoevaluace

individuální přístup k dětem s odkladem školní docházky

obě učitelky

hospitace

dle plánu

sledování vývoje jednotlivých dětí - diagnostika

obě učitelky

portfólia
tiskopisy

průběžně

věcné podmínky

 

 

vymalovat některé místnosti

ředitelka

červenec 2018

provést výměnu podlahy v herně

ředitelka

červenec 2018

 

Evaluace vnější

a) spolupráce s rodiči - schůzky, konzultace, hodnocení rodičů

b) široká veřejnost – na základě prezentace dětí na veřejnosti – účast dle plánu akcí

- příspěvky do „Listu obce Pohoří“

- aktualizace webových stránek

c) kontrola hospodaření – OÚ – 1x ročně – zápis

 

Metody evaluace:

pozorování, rozhovory s dětmi, s rodiči, záznamové archy, portfolia dětí – analýza, třídní schůzky, diskuse, analýza vlastní pedagogické aktivity, hospitace, pedagogicko-provozní porady, kontroly, orientační vstupy, dotazníky

 

Kritéria hodnocení učitelek:

 • přístup k dětem

 • kvalita zpracování podtémat k jednotlivým integrovaným blokům

 • tvořivost, flexibilita

 • spolupráce s rodinou – profesní přístup a takt při jednáních

 • důslednost v požadavcích na dítě, pravidelný rytmus a řád

 • podpora sebedůvěry dítěte pochvalou, povzbuzením

 • zapojení do modernizace a zkrášlování prostředí

 • kolegiální chování, ochota ke spolupráci

 • další vzdělávání

 

Kritéria hodnocení provozních pracovnic:

 • plnění svých pracovních povinností

 • respektování pokynů ředitelky a vedoucí ŠJ

 • dobrý vztah k dětem i rodičům

 • ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci, pomoci i nad rámec svých povinností

 • aktivita při zlepšování a modernizaci prostředí

 • vytváření zdravého, čistého příjemného prostředí

Seznam použité literatury:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. 32 405/2004-22 a jeho úprava účinná od 1. 9. 2017.

Manuál k přípravě školního (třídního) v zadělávacího programu – únor 2005

Konkretizované očekávané výstupy Č.j. MSMT – 9482/2012-22

Barevné kamínky – Gabriela a Milada Přikrylovy

Objevujeme svět pro život – Gabriela a Milada Přikrylovy

RAADCE předškolního vzdělávání – Mgr. Jana Buriánová, PaedDr. Věra

Jakoubková, Mgr. Hana Nádvorníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: I. Identifikační údaje o mateřské škole……………………………..3

II. Charakteristika školy …………………………………………….3

III. Podmínky vzdělávání ……………………………………………4

IV. Organizace vzdělávání…………………………………………..11.

V. Charakteristika vzdělávacího programu ………………………..12

VI. Dílčí projekty ………………………………………………….. 21

VII. Evaluační systém ……………………………………………… 23

Seznam použité…………………………………………………….. 25

Obsah ……………………………………………………………….26